ugyfel@fullconenergy.hu

+36 70 883 6868

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

 

A Fullcon Energy Kft. (Székhely: 1205 Budapest, Mártírok útja 100., adószám: 25953943-2-43, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-298281) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.fullconenergy.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) ajánlatküldés céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ajánlat küldése.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

 • felek közötti szerződés teljesítése (Adatakezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy az 5. pontban felsorolt adatok hiányában nem tud szolgáltatást nyújtani, ezáltal nem tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy az ajánlat megküldéséhez nyilvános cégadatok és kapcsolattartói elérhetőség megadása szükséges, enélkül Szolgáltató nem tud ajánlatot küldeni.
 • adatakezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (A jogos érdek tekintetében Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a számla kiállítási kötelezettségének teljesítése, saját jogos érdekeinek érvényesítése, harmadik személynek a Felhasználó általi károkázásának megelőzése, a 2001. évi CVIII. törvény előáírásainak megfelelően az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele érdekében is szükséges az adatkezelés. Ezen esetekben Önt a törléshez való jog nem, a tiltakozáshoz való jog azonban megilleti. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • egyes esetekben az érintett hozzájárulása (az érintett hozzájárulásával kezelt adatok a regisztráció és a megrendelés során “opcionális” szóval kerülnek megjelölésre, ezen adatok megadása önkéntes, nem kötelező megadni azokat, ezen adatok törlését Ön bármikor kérheti. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.)

 

Jogi háttér:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • 2016/679. évi Európai Parlament és a Tanács Rendelete (GDPR rendelet)

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

Fullcon Energy Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 25953943-2-43)

Az adatkezelés hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételhez nem kötött.

 

A cég adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval/ajánlatkéréssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart, tehát addig, amíg az adatok kezelése szükséges.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Technikai adatok. A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

 

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

 

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

 

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

Ajánlatkérés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

 

 • Cégnév
 • Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • E-mail
 • Telefonszám

 

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő, számlázó rendszer, fizetési megoldások) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén, így különösen „eljárás elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele érdekében”) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Fullcon Energy Kft. levelezési cím: 1205 Budapest, Mártírok útja 100.

E-mail: ugyfel@fullconenergy.hu
Weboldal: www.fullconenergy.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, valamint kezelésének korlátozását kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/), valamint panaszjog illeti meg, melynek keretében a felügyeleti hatósághoz, NAIH-hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat panaszával. Amennyiben az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtöttük, akkor joga van az adatok forrását és elérhetőségét kikérni. Információt kérhet arról, hogy az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel jár. Joga van az adathordozhatósághoz, mely alapján kérheti, hogy az adatait más szolgáltatónak továbbítsuk.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

 

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően amennyiben Felhasználó a szolgáltatás tovább használja és a módosítás ellen írásban, igazolható módon nem tiltakozik, úgy a módosítás a Felhasználó részéről elfogadottnak tekintendő.